SPONZORSTVO

Zainteresovane kompanije i institucije mogu se predstaviti na Simpozijum putem:

  • Reklame u Zborniku sažetaka i radova: –
  • Usmene prezentacije: do 15 minuta –
  • Štand u holu hotela: –

Zainteresovane kompanije, organizacije i pojedinci mogu poslati organizatoru upit na e-mail branimir,njezic@agro.unibl.org

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

Copy link
Powered by Social Snap