TEMATSKE OBLASTI

RATARSTVO
Tematska oblast 1
Ratarstvo (žitarice; krmno bilje; industrijsko bilje; oplemenjivanje i proizvodnja sjemena; zaštita biljaka, organska poljoprivreda; genetički resursi; upravljanje zemljištem i vodom i dr.)
HORTIKULTURA
Tematska oblast 2
Hortikultura (voćarstvo; vinogradarstvo i vinarstvo; povrtarstvo; ljekovito i aromatično bilje; dekorativno bilje; oplemenjivanje i rasadničarska proizvodnja; zaštita biljaka; organska poljoprivreda; genetički resursi i dr.)
ANIMALNA PROIZVODNJA
Tematska oblast 3
Animalna proizvodnja (stočarstvo; ribarstvo; pčelarstvo; ishrana životinja; oplemenjivanje životinja; lovstvo; veterinarstvo; organska poljoprivreda; genetički resursi i dr.)
AGRARNA EKONOMIJA I RURALNI RAZVOJ
Tematska oblast 4
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj (agrarna politika; ekonomika poljoprivrede; marketing; agromenadžment; finansiranje i osiguranje poljoprivrede; ruralni i regionalni razvoj; samodovoljnost u proizvodnji hrane, adaptacija na klimatske promjene i dr.)

SAŽECI I RADOVI

Slanje sažetaka vrši se elektronskim putem unošenjem podataka o autorima i teksta sažetka na web stranici Simpozijuma. Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka i ključne riječi. Tekst sažetka treba da sadrži: cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak.

Slanje radova vrši se elektronskim putem uplodovanjem teksta rada na web stranici Simpozijuma. Rad treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i adrese institucija autora i e-mail kontakt autora, tekst sažetka, ključne riječi i tekst rada napisan prema IMRAD pristupu (uvod, materijal i metod, rezultati istraživanja i diskusija), zaključak, pregled literature i evenutalno priloge.

Copy link
Powered by Social Snap